Contact tussen school en ouders
Het contact tussen school en ouders is voor ons zeer belangrijk en onmisbaar in de samenwerking.

Onze uitgangspunten:

  • Ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van hun kind. De leerkrachten op school en de ouders thuis. Hoe beter dit op elkaar is afgestemd, hoe beter dit is voor de ontwikkeling van het kind.
  • Gesprekken tussen school en ouders zijn nuttig en nodig om deze samenwerking tot stand te brengen.
  • In gesprekken maken we afspraken over de komende periode en plannen we een vervolggesprek.
  • Naast de gesprekken zijn er ook momenten om ouders te informeren, momenten van informeel contact en momenten om ouders mee te laten genieten van de ontwikkeling van hun kinderen in en om de school.

De volgende contactmomenten staan standaard ingepland:
Groepen 3 t/m 8:

  • startgesprekken aan het begin van het schooljaar;
  • een voortgangsgesprek in november;
  • een rapportgesprek in maart.

Groepen 1 en 2:

  • startgesprekken aan het begin van het schooljaar of bij de start in groep 1;
  • een voortgangsgesprek in januari;
  • een afrondend gesprek in juni.

Als dat nodig is, voeren we tussentijdse gesprekken. Dit kan op initiatief van de leerkracht, maar ook wanneer u zelf iets wilt bespreken. U kunt dan altijd een afspraak maken.

Kijkmomenten
Elke maand organiseren we kijkmomenten op school. U kunt zo meekijken in de groepen.

Onze communicatie met u, als ouders, verloopt via Parro. Hierin versturen we nieuwsbrieven, informatie over activiteiten, informatie en foto’s van de groep. Ook kunnen we via berichten met elkaar over uw kind praten.

Naast de gesprekken en informatieve contacten, vinden we het belangrijk om samen met u van uw kind te genieten. Elke groep geeft één keer per jaar een voorstelling (de maandafsluiting) waarbij de ouders welkom zijn.
Eenmaal per jaar organiseren we een voorstelling of markt met de hele school.
De organisatie van de activiteiten op school wordt gedaan door een groep enthousiaste ouders in de AC (activiteitencommissie). Ook voor andere activiteiten zijn soms hulpouders nodig. U kunt zich aanmelden via Parro.

Werkwijze/methodes
In groep 1/2 werken de kinderen voor een periode van zes tot acht weken aan een thema. In de kring en tijdens het hoekenwerk werken de kinderen op een speelse manier aan dit thema en komen de doelen aan bod. In groep 1 en 2 zijn er kringactiviteiten aan de hand van de rekendoelen, taaldoelen en Kleuteruniversiteit.

Groep 3 krijgt elke dag rekenles volgens de methode Wereld in Getallen. De kinderen van groep 3 leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen. We leren de kinderen in blokschrift schrijven met de methode Pennenstreken.
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt groep 3 ook in hoeken. Daar werken ze op een speelse manier aan de doelen.

In groep 4 werken rekenen we met het digitale programma Snappet. Taal en spelling geven we aan de hand van de methode Taal op Maat. Technisch lezen geven we volgens de methode Estafette.
Vanaf groep 5 tot en met groep 8 werken de kinderen ook voor de vakken taal en spelling via Snappet.

Na een doelgerichte instructie van de leerkracht, gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met de les. Na de les maken de kinderen twee plusjes. Het programma ‘meet’, tijdens de les en de plusjes, de vaardigheid van de kinderen. De moeilijkheidsgraad van de opgaven wordt hierop aangepast. De leerkracht ziet direct hoe de kinderen de opgaven maken en kan daardoor gericht extra instructie geven.Op deze manier ondersteunt het digitale programma het onderwijs.

Bij elke les zorgen wij dat de kinderen ook op papier werken. Dat zorgt voor het beter onthouden en inslijpen van de aangeleerde stof en het goed uitvoeren van berekeningen.

Lezen is belangrijk in de school. Daarom begint elke dag met lekker lezen. Begrijpend lezen begint in groep 1 met begrijpend luisteren. Met behulp van bijvoorbeeld prentenboeken proberen we de kinderen tools mee te geven die ze later goed kunnen gebruiken tijdens de lessen begrijpend lezen. Vanaf groep 4 leren we de kinderen begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip. We vullen deze lessen aan met de principes van Close Reading.

Engels geven we vanaf groep 1.
Wereldoriëntatie staat op het rooster vanaf groep 3.

We gebruiken de verkeerskrantjes van Veilig Verkeer Nederland bij de lessen Verkeer. De kinderen van groep 7/8 doen één keer in de twee jaar mee aan het landelijke verkeersexamen.

Natuurlijk is er door de week heen ook tijd voor muziek en de creatieve vakken.

De weg naar zelfstandigheid
Om te zorgen dat de kinderen na groep 8 zelfstandig kunnen starten aan het voortgezet onderwijs, werken we hier stapsgewijs naar toe. We leren de kinderen plannen en organiseren, zelfstandig werken en ze ontwikkelen een kritische geconcentreerde werkhouding.

In groep 1/2 gebruiken de kinderen een keuzebord om hun taakjes en werkjes te kiezen. In de hogere groepen hebben de kinderen extra verplichte taakjes naast hun les of een taak naar keuze.

In de groepen staat op een duidelijk dagrooster welke vakken die dag op het programma staan. Op een timer zien de kinderen hoeveel tijd ze hebben om aan een taak te werken.

Samen spelen en samen leren
We willen dat de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Om dit te bereiken, leren we de kinderen hun eigen gevoelens kennen en te herkennen, maar ook die van de ander. We hebben vaste ‘Stelleregels’ en werken volgens de methode KWINK. Tijdens deze lessen sociale vaardigheid bespreken we hoe de kinderen kunnen omgaan met elkaar. Zeleren we ruzie voorkomen en oplossen.
We observeren de kinderen aan de hand van het programma BOSOS (groep 1/2) en Zien! (groep 3 tot en met 8).

Huiswerk
Dit bestaat in groep 3/4 uit het thuis oefenen van lezen of rekenen.
In groep 5 breiden we dit uit met de toetsen. U hoort dit dan van de leerkracht.
In groep 7/8 krijgen de kinderen ook elke week ‘vast’ huiswerk.

Gymles
In groep 3 tot en met 8 hebben de kinderen op dinsdag en vrijdag gymles.
De gymlessen op dinsdag worden gegeven door Regiekr8.
De kinderen nemen gymkleding en gymschoenen met stevige zolen mee.