Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.

Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet / voelt.

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • onderwijs op maat geven: differentiëren
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variërend = motiverend)
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig laten (samen)werken

Onze visie op leren: “kinderen leren het zelf te doen”.

  • Leren is een proces van vallen en opstaan. Onze school biedt een veilige en uitdagende leeromgeving. Het leren zelf is een activiteit van het kind. Onze school biedt kinderen ruimte om (samen) te leren, te excelleren, te ontdekken en te onderzoeken.
  • Het nemen en geven van autonomie is de rode draad van ons handelen. Onze school biedt kinderen de ruimte om medeverantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Het vergroten van het zelfsturend vermogen en de betrokkenheid van de leerlingen bereidt kinderen goed voor op hun toekomst. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden van ieder kind.
  • Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende, uitdagende en veilige omgeving.
  • Wij bereiden kinderen voor op een nieuwe wereld van leren, leven en werken. Om aan de huidige kennismaatschappij te kunnen blijven deelnemen hebben kinderen goed ontwikkelde vakoverstijgende vaardigheden nodig.